• Tworzenie stron WWW
  • Tani hosting
  • Wysoka pozycja w Google
  • Bonus dla firm
  • Poczta

Regulamin usług hostingowych - MarMedia

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez MarMedia usług hostingowych.

2. W zakres usług świadczonych przez MarMedia, których dotyczy niniejszy Regulamin, wchodzi udostępnienie przestrzeni Serwerów, służącej do zapisu danych w formacie cyfrowym oraz obsługi tych danych z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

3. Ilekroć w Regulaminie MarMedia użyto wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usługi Hostingu;

Umowa - umowa o świadczeniu Usługi Hostingu, do której stosuje się niniejszy Regulamin;

Hosting - Usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (Serwer) w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi określonych w specyfikacji technicznej Usługi;

Serwer - samodzielne urządzenie służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w specyfikacji oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do zasilania i sieci Internet;

 

II. Hosting

1. Umowa o świadczenie Hostingu jest Umową abonamentową, na podstawie której MarMedia za wynagrodzeniem udostępnia Abonentowi zasoby Serwerów i zapewnia możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla Usługi Hostingu.

2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi Hostingu określa specyfikacja w ofercie handlowej MarMedia https://www.wvp.pl/tani-hosting.

3. MarMedia zapewnia ciągłość świadczenia Usługi Hostingu na poziomie 99,7% czasu liczonego w skali miesiąca lub proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi, z wyłączeniem okresów przerw technicznych.

4. MarMedia zastrzega sobie prawo do prowadzenia konserwacji infrastruktury technicznej, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń służących do realizowania Usług, a tym samym dokonywania przerw technicznych w świadczeniu Usług. Przerwy takie nie stanowią naruszenia obowiązków MarMedia, o ile Abonent został o nich powiadomiony poprzez nadanie wiadomości na adres e-mail, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem wykonywania konserwacji systemu.

5. W przypadku wystąpienia braku Dostępności Systemu, MarMedia przystępuje do działań naprawczych (czas reakcji) w czasie maksymalnie 12 godzin liczonym od momentu zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uznaje się zgłoszenie wykonane za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych MarMedia.

 

III. Odnowienie Usługi hostingu

1. Usługa Hostingu stanowi Usługę, która może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie Okresach rozliczeniowych. Jeśli Klient opłaci usługę na kolejny okres abonamentowy 1 roku, umowa automatycznie zostaje przedłużona o kolejnych 12 miesięcy na dotychczasowych warunkach (bez konieczności podpisywania aneksu).

2. Dane zgromadzone na udostępnionym Abonentowi w ramach Usługi Hostingu serwerze przechowywane są przez okres 14 dni od dnia zakończenia trwania Umowy.

3. Po upływie okresu wskazanego w rozdz. III. pkt. 2 Regulaminu okresu, w przypadku braku Odnowienia Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy, MarMedia usuwa dane zapisane w formacie cyfrowym.

4. W przypadku Odnowienia Usługi Hostingu na kolejny okres rozliczeniowy po dacie wygaśnięcia umowy, a przed upływem 14 dni od daty jej wygaśnięcia, MarMedia umożliwi dostęp do danych zgromadzonych na udostępnionej w ramach tej Usługi przestrzeni serwerów. W takim przypadku nowy okres rozliczeniowy liczony jest od dnia następnego po upływie poprzedzającego okresu rozliczeniowego.

5. MarMedia, w przypadku braku Odnowienia Usługi Hostingu lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Abonenta danych zapisanych na udostępnionych mu Serwerach.

6. W przypadku przekroczenia przez Abonenta terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi Hostingu, który nie spowodował całkowitej utraty danych, MarMedia podejmie na wniosek Abonenta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnej możliwości do administrowania zapisanymi danymi. W takim przypadku MarMedia ma prawo obciążyć Abonenta dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności ustaloną na podstawie indywidualnych uzgodnień.

 

IV. Czas trwania Umowy

1. Umowa o Hosting zawierana jest na czas określony wskazany przez Kontrahenta/Abonenta.

2. Minimalny czas trwania Umowy o Hosting wynosi jeden rok, chyba że z zawartej Umowy wynika inny okres.

3. Kontrahent/Abonent może wskazać inny okres obowiązywania Umowy, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu trwania Umowy.

4. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych (na podstawie oferty indywidualnej), możliwe jest zawarcie Umowy o Hosting na czas nieokreślony (z zachowaniem minimalnego czasu trwania Umowy). Warunki wypowiedzenia takiej umowy określa zawierana Umowa.

5. Okres rozliczeniowy, w zależności od wskazania przez Kontrahenta/Abonenta, może wynosić wielokrotność jednego roku.

6. Umowa, której przedmiotem jest Usługa Hostingu, wygasa zgodnie z postanowieniami Umowy wynikającymi z jej treści, treści niniejszego Regulaminu.

 

V. Odpowiedzialność MarMedia

1. MarMedia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Abonentowi spowodowaną nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jest następstwem okoliczności, za które MarMedia nie ponosi odpowiedzialności, to jest:

a) braku ciągłości świadczenia Usług niezawinionego przez MarMedia, w tym:

  • działania siły wyższej (powódź, huragan, itp.)
  • nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwerów udostępnionym w ramach Hostingu

b) konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Abonenta Usługi Hostingu, której źródłem jest oprogramowanie Abonenta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Abonenta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, firewall, SPAM, itp)

c) nie osiągnięcia zakładanych przez Abonenta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Abonenta, którego Serwery mają stanowić część składową. Dotyczy to także przypadków, w których oprogramowanie pochodzące od Abonenta służące do obsługi zapisanych danych pozostaje niezgodne (niekompatybilne) z oprogramowaniem służącym do obsługi pracy Serwerów

d) błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera dedykowanego została ustalona przez Abonenta

e) naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Abonenta

2. MarMedia nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę i/lub utratę danych, w tym oprogramowania, zapisanych na udostępnionych Serwerach, jeżeli jest to spowodowane z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia Serwerów przez Abonenta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, firewall, itp).

3. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą MarMedia na postawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność ogranicza się do wysokości 3-krotności sumy miesięcznych opłat ponoszonych przez Abonenta i nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści.

4. Ograniczenia odpowiedzialności MarMedia określone rozdz. V pkt. od 1 do 3 Regulaminu nie dotyczą Konsumentów, względem których MarMedia ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.

 

VI. Odpowiedzialność Abonenta

1. Abonenta w związku z korzystaniem z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zakaz przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym udostępnionych Abonentowi Serwerów) niezamówionej informacji handlowej oraz zapisywania na udostępnionej przestrzeni Serwerów danych o charakterze bezprawnym.

2. W przypadku naruszenia powyższych zakazów, MarMedia stosuje przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).

3. W razie stwierdzenia, że działania (lub zaniechania) Abonenta pozostają bezprawne, naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa mające swoje źródło we własności intelektualnej, a także powodują naruszenie dobrych obyczajów oraz ustalonych w danym środowisku zwyczajów lub norm postępowania (kodeksy etyczne), wówczas MarMedia uprawniona jest do natychmiastowego zablokowania dostępu do świadczonych Usług hostingowych, zawiadamiając jednocześnie Abonenta o zablokowaniu dostępu oraz o przyczynie blokady. W przypadku Abonentów będących Konsumentami, zablokowanie dostępu możliwe jest wyłącznie w przypadkach opisanych rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu i po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń.

 

VII. Dane osobowe

1. Abonent akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Dane przekazane przez Abonenta będą przetwarzane w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu.

3. Jeżeli Abonent w zakresie zapisanych na Serwerach danych, zamierza w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn:Dz.U.2014, poz. 1182) przetwarzać dane osobowe, w szczególności poprzez ich zapisanie w formacie cyfrowym i ich przechowywanie w ramach udostępnionego Abonentowi systemu informatycznego, wówczas zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie MarMedia i zawrzeć z MarMedia umowę o przetwarzanie danych osobowych w zakresie ich zapisania w formacie cyfrowym oraz ich przechowywania w ramach udostępnionego Abonentowi systemu informatycznego.

4. Abonenta obowiązuje całkowity zakaz przetwarzania na udostępnionych mu Serwerach danych osobowych o charakterze wrażliwym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U.2014, poz. 1182).

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, w sprawach w nim uregulowanych, należy stosować w pierwszej kolejności przed innymi regulacjami dotyczącymi zawieranej Umowy.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Umów o Hosting, w których dostawca Serwera lub urządzeń służących do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym jest Abonent.

Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 listopada 2011r.

Pobierz Regulamin Usług Hostingowych